Thermal Park Vrbov

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Thermal parku Vrbov. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu  s týmto návštevným poriadkom. Kúpou vstupu  do termálneho kúpaliska, návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať návštevný poriadok a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa.

 • Návštevník je povinný zakúpiť si vstupenku, na základe ktorej mu bude vydaný elektronický čip,
 • Pri zakúpení  vstupenky do priestoru TK oprávňuje táto vstupenka návštevníka k jednorazovému vstupu. Po opustení areálu TK stráca  vstupenka platnosť.
 • Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok  t.j. 2€ za každú začatú hodinu.
 • Každý návštevník je povinný preukázať sa na požiadanie vstupenkou, resp. čipom. pokiaľ tak návštevník neurobí, bude okamžite vykázaný z areálu TK.
 • Pri zakúpení detskej vstupenky je rodič povinný preukázať vek dieťaťa (preukaz  poistenca, pas)
 • Držitelia preukazov ZŤP sú povinný preukázať sa týmto preukazom.
 • V prípade, že preukaz ZŤP je označený červeným prúžkom (doprovod), držiteľ preukazu ZŤP si zakúpi vstupenku podľa aktuálneho cenníka. Osobe s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu doprovodu,
 • Prevádzkovateľ TK si vyhradzuje právo nevpustiť do areálu TK osoby zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových a psychotropných látok.
 • Zákaz vstupu osobám ohrozujúcim zdravie ostatných návštevníkov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na parkovisku. Parkovisko je bezplatné a nestrážené.
 • V prípade, že návštevník nebude rešpektovať uvedený pokyn a dôjde k znečisteniu bazénu alebo ochranného pásma, bude návštevník z TK vykázaný.
 • Z priestorov TK môže byť vykázaný návštevník, ktorý i napriek upozorneniam porušuje ustanovenie týchto pokynov alebo platných predpisov,  ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a osoba, ktorá sa chová neprístojne a nevhodným spôsobom.
 • Pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosí.
 • Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.
 • Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť SPRCHY !!!,
 • Vstup do bazénov je povolený len cez brodítka, ktoré zabraňujú znečisteniu vody v bazéne !!!,
 • Vstup do bazénov je povolený len v plavkách.
 • Deti do 3 rokov majú vstup do bazéna povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
 • Tobogány, šmýkačky a ostatné atrakcie na ktoré má návštevník prístup, využiva na vlastnú zodpovednosť a riziko! Deti do 12. rokov môžu využívať tobogány len pod dohľadom rodiča, alebo inej blízkej osoby nad 18 rokov.
 • V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku, príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za úraz, ktorý bude spôsobený návštevníkovi TK pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.
 • Každý návštevník TK je povinný dbať na pokyny pracovníkov TK a plavčíkov.
 • Doporučená doba pobytu v sedacom bazéne je 20 min. Dlhší pobyt v sedacom bazéne je len na vlastnú zodpovednosť.
 • Vstup do sedacieho bazénu osobám od 6 do 18 rokov je povolený len s doprovodom dospelej osoby.
 • V sedacom bazéne je zakázané plávať, skákať do vody a vykonávať inú činnosť,  ktorá by obťažovala návštevníkov sedacieho bazénu.
 • Je zakázané skákanie do bazénov.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú ujmu na zdraví spôsobenú z dôvodu nerešpektovania uvedených pokynov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, resp. poškodenie majetku návštevníka v prípade, že uvedené veci nemal uložené v priestore na to vyhradenom.
 • K uloženiu oblečenia sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky.
 • Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien vstupného a otváracej doby.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vypúšťať bazény podľa potreby (čistenie bazénov, atď).
 • Pri vstupe do areálu TK prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, športových potrieb, wellness procedúr, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov a služieb závisí od celkovej kapacity TK.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti TK, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby alebo z objektívnych dôvodov (zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť ).
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor), požiadať návštevníkov  z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný vrátiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do TK, v prípade naplnenia prevádzkovej kapacity TK Vrbov.
 • V prípade straty čipu platného počas jedného dňa bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 10 EUR.
 • Návštevník je povinný chovať sa slušne a ohľaduplne voči ostatným klientom a personálu termálneho kúpaliska.
 • Každý návštevník sa musí vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na hladkých a mokrých plochách a vyvarovať sa možnému pokĺznutiu alebo zraneniu. Zároveň musí dodržiavať čistotu a hygienu tak vlastnú, ako aj na všetkých miestach a zariadeniach.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.
 • Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.
 • Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť v TK Vrbov je limitovaná kapacitnými možnosťami príslušného technického zariadenia, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov, využívajúcich túto sieť.
 • Návštevník zakúpením vstupu potvrdzuje, že je oboznámený s prevádzkovým poriadkom Termálneho kúpaliska Vrbov.
 • Je prísne zakázané konzumovať potravu v bazénoch a v ochrannom pásme 1,5 m pri bazénoch,
 • Je prísne zakázaný vstup dospelých osôb do detských bazénov okrem rodičov zodpovedajúcich za bezpečnosť svojich detí.
 • Vstup do bazénov pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových a psychotropných látok je prísne zakázaný.
 • Je zakázaný vstupu do bazénov s otvorenými ranami a ekzémami.
 • Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.
 • Nevstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.
 • Zákaz používania otvoreného ohňa v celom areáli kúpaliska (plynové, grilovacie zariadenia) a pod..
 • Návštevníci sú povinní opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby Thermal parku Vrbov a opustiť Thermal park Vrbov do ukončenia aktuálnej prevádzkovej doby.
 • Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na hlavnej pokladni.

Nahliadnite k nám

Fotogaléria

Radi Vám poradíme

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť alebo ste nenašli odpoveď na svoju otázku?
Neváhajte nás kontaktovať.