Návštevný poriadokThermal Park Vrbov

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Thermal parku Vrbov. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu  s týmto návštevným poriadkom. Kúpou vstupu  do termálneho kúpaliska, návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať návštevný poriadok a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa.

1. VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU

1.1. Návštevník je povinný zakúpiť si vstupenku, na základe ktorej mu bude vydaný elektronický čip,
1.2. Pri zakúpení  vstupenky do priestoru TK oprávňuje táto vstupenka návštevníka k jednorazovému vstupu. Po opustení areálu TK stráca  vstupenka platnosť.
1.3. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok  t.j. 2€ za každú začatú hodinu.
1.4. Každý návštevník je povinný preukázať sa na požiadanie vstupenkou, resp. čipom. pokiaľ tak návštevník neurobí, bude okamžite vykázaný z areálu TK.
1.5. Pri zakúpení detskej vstupenky je rodič povinný preukázať vek dieťaťa (preukaz  poistenca, pas)
1.6. Držitelia preukazov ZŤP sú povinný preukázať sa týmto preukazom.
1.7. V prípade, že preukaz ZŤP je označený červeným prúžkom (doprovod), držiteľ preukazu ZŤP si zakúpi vstupenku podľa aktuálneho cenníka. Osobe s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu doprovodu,
1.8. Prevádzkovateľ TK si vyhradzuje právo nevpustiť do areálu TK osoby zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových a psychotropných látok.
1.9. Zákaz vstupu osobám ohrozujúcim zdravie ostatných návštevníkov.
1.10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na parkovisku. Parkovisko je bezplatné a nestrážené.

2. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU

2.1. V prípade, že návštevník nebude rešpektovať uvedený pokyn a dôjde k znečisteniu bazénu alebo ochranného pásma, bude návštevník z TK vykázaný.
2.2. Z priestorov TK môže byť vykázaný návštevník, ktorý i napriek upozorneniam porušuje ustanovenie týchto pokynov alebo platných predpisov,  ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a osoba, ktorá sa chová neprístojne a nevhodným spôsobom.

3. PREVÁZDKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

3.1. Pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosí.
3.2. Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.
3.3. Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť SPRCHY !!!,
3.4. Vstup do bazénov je povolený len cez brodítka, ktoré zabraňujú znečisteniu vody v bazéne !!!,
3.5. Vstup do bazénov je povolený len v plavkách.
3.6. Deti do 3 rokov majú vstup do bazéna povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
3.7. Tobogány, šmýkačky a ostatné atrakcie na ktoré má návštevník prístup, využiva na vlastnú zodpovednosť a riziko! Deti do 12. rokov môžu využívať tobogány len pod dohľadom rodiča, alebo inej blízkej osoby nad 18 rokov.
3.8. V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku, príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.
3.9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úraz, ktorý bude spôsobený návštevníkovi TK pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.
3.10.  Každý návštevník TK je povinný dbať na pokyny pracovníkov TK a plavčíkov.
3.11. Doporučená doba pobytu v sedacom bazéne je 20 min. Dlhší pobyt v sedacom bazéne je len na vlastnú zodpovednosť.
3.12. Vstup do sedacieho bazénu osobám od 6 do 18 rokov je povolený len s doprovodom dospelej osoby.
3.13. V sedacom bazéne je zakázané plávať, skákať do vody a vykonávať inú činnosť,  ktorá by obťažovala návštevníkov sedacieho bazénu.
3.14.  Je zakázané skákanie do bazénov.
3.15. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú ujmu na zdraví spôsobenú z dôvodu nerešpektovania uvedených pokynov.
3.16.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, resp. poškodenie majetku návštevníka v prípade, že uvedené veci nemal uložené v priestore na to vyhradenom.
3.17. K uloženiu oblečenia sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky.
3.18. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
3.19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien vstupného a otváracej doby.
3.20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vypúšťať bazény podľa potreby (čistenie bazénov, atď).
3.21. Pri vstupe do areálu TK prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, športových potrieb, wellness procedúr, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov a služieb závisí od celkovej kapacity TK.
3.22. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti TK, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby alebo z objektívnych dôvodov (zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť ).
3.23. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor), požiadať návštevníkov  z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný vrátiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.  
3.24. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.
3.25. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do TK, v prípade naplnenia prevádzkovej kapacity TK Vrbov.
3.26. V prípade straty čipu platného počas jedného dňa bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 10 EUR.
3.27 Návštevník je povinný chovať sa slušne a ohľaduplne voči ostatným klientom a personálu termálneho kúpaliska.
3.28. Každý návštevník sa musí vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na hladkých a mokrých plochách a vyvarovať sa možnému pokĺznutiu alebo zraneniu. Zároveň musí dodržiavať čistotu a hygienu tak vlastnú, ako aj na všetkých miestach a zariadeniach.
3.29. Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.
3.30. Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.
3.31. Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť v TK Vrbov je limitovaná kapacitnými možnosťami príslušného technického zariadenia, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov, využívajúcich túto sieť.
3.32. Návštevník zakúpením vstupu potvrdzuje, že je oboznámený s prevádzkovým poriadkom Termálneho kúpaliska Vrbov.

 

4. V AREÁLI TK VRBOV JE ZAKÁZANÉ

4.1. Je prísne zakázané konzumovať potravu v bazénoch a v ochrannom pásme 1,5 m pri bazénoch,
4.2. Je prísne zakázaný vstup dospelých osôb do detských bazénov okrem rodičov zodpovedajúcich za bezpečnosť svojich detí.
4.3. Vstup do bazénov pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových a psychotropných látok je prísne zakázaný.
4.4. Je zakázaný vstupu do bazénov s otvorenými ranami a ekzémami.
4.5. Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.
4.6. Nevstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.
4.7. Zákaz používania otvoreného ohňa v celom areáli kúpaliska (plynové, grilovacie zariadenia) a pod..

 

5. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

5.1 Návštevníci sú povinní opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby Thermal parku Vrbov a opustiť Thermal park Vrbov do ukončenia aktuálnej prevádzkovej doby.
5.2 Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na hlavnej pokladni.

 
Geotermálna voda so silou prírody z hĺbky 1742 a 2502 m...
Novinky z nášho Instagramu @thermalparkvrbov

Zasielanie noviniek

Zaregistrujte sa a naše novinky Vám už neuniknú

Dobrovoľnou registráciou Vášho e-mailu nám udeľujete súhlas s jeho spracovaním pre účely zasielania noviniek a ponúk Thermal parku Vrbov. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek v päte našej stránky.
Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím